Login
Username :
Password :
Remember Me
Forget Password ?


ชุดครุย มทร. ธัญบุรี

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระเบียบการเทียบโอนของ มทร

ส.ส.ท.

เรียนภาษาอังกฤษกับ AUA
About Us

  เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับจัดทำ จัดส่ง และตรวจประเมิน แฟ้มสะสมงานของนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการผลิตทางอุตสาหกรรม ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นหลักสูตรในโครงการเทียบโอนวุฒิปริญญาจากประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม การเรียนทางไกล จากใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้งจากผลการเรียนจากสถานศึกษอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดการแผนการเรียน การจัดทำแฟ้มสะสมงาน และการตรวจเช็คสถานะแฟ้มนสะสมงาน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการสื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน การจัดทำแฟ้มสะสมงาน การตรวจเช็คและจัดแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินแฟ้มสะสมงาน ในการตรวจเช็ค ให้ข้อคิดเห็น และสื่อสารกับนักศึกษาถึงผลการตรวจประเมินแฟ้มสะสมงาน

  นอกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมแล้ว ระบบได้ถูกออกแบบให้รองรับการจัดทำและจัดส่งแฟ้มสะสมงานของคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ด้วย

  ถ้าท่านผู้ใช้งานพบเห็นจุดบกพร่องจากการใช้ หรือมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขประการใด กรุณติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาของวิชาการจัดการการผลิตทางอุตสาหกรรม ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี